Övriga projekt

Nedan finns korta presentationer av våra övriga projekt. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna i respektive projekt.

Idrott och besöksnäring – hållbara evenemang

Syftet med det tvååriga utvecklingsprojektet är att öka kompetensen kring idrottsekonomi och evenemangsturism och ta fram och sprida riktlinjer för beräkningsmodeller för arrangemang av hållbara internationella idrottsevenemang.

Sveriges ekonomi påverkas positivt av att arrangera stora internationella idrottsevenemang. De skapar intäkter både för det privata näringslivet – framför allt hotell, restaurang och shopping – och till statskassan. Idrottsevenemangen i världen blir alltfler, de växer i både omfattning och betydelse samtidigt som de blir mer komplexa. För att Sverige ska kunna attrahera fler internationella evenemang och samtidigt verka för en hållbar evenemangsturism måste kompetensen kring idrottsekonomi och evenemangsturism utvecklas.

Projektet är ett samarbete mellan BFUF och Riksidrottsförbundet. Parterna satsar tillsammans en miljon kronor under två år. En av världens främsta forskare inom evenemang, professor emeritus Donald Getz, University of Calgary, Canada är knuten till projektet. Representanter för idrottsförbund, svenska destinationer och forskare från svenska lärosäten är inbjudna att delta.

Projektet pågår mellan augusti 2014 och september 2016.

Läs pressmeddelanden om projektet.
Läs Strategin för internationella idrottsevenemang 2013 som tagits fram av svensk idrott och besöksnäring.
Läs om projektet på svenskidrott.se.

Kontaktpersoner: Stina Algotson, BFUF, stina@bfuf.se
Björn Eriksson, Riksidrottsstyrelsen, 070-626 46 06
Leif Johansson, Centrum för idrottsevenemang, leif.johansson@rf.se

Forskningslitteratur om mat och måltider – en inventering

Under den senaste tioårsperioden har mat och måltid fått en ökad uppmärksamhet i Sverige. Att arbeta med mat har fått ökad status, åtminstone vad gäller den upplevelsebaserade matlagningen i restaurangsektorn. Hur har detta avspeglat sig i forskningen om livsmedel, mat och måltider?

BFUF har finansierat inventeringen av svensk forskningslitteratur inom området mat och måltider som har utförts av professor Christina Fjellström och docent Håkan Jönsson, Måltidsakademien.

Projektet avslutades i september 2014.
Läs inventeringen här.

Kontaktperson: Håkan Jönsson, preses i Måltidsakademien, docent i etnologi, Lunds Universitet, hakan.jonsson@kultur.lu.se

Sveriges mest attraktiva bransch

Besöksnäringen, numera en av Sveriges basnäringar, växer snabbare än BNP och ska fördubbla sin omsättning under kommande tioårsperiod. Samtidigt finns stor risk för att en framtida kompetensbrist. Branschen har generellt hög personalomsättning – många ser den som en kortsiktig och tillfällig arbetsplats med otydliga karriärvägar.

Enligt Visita och HRF är en av de viktigaste framtidsfrågorna hur man ska attrahera och behålla den bästa kompetensen. Tillsammans med analys- och konsultföretaget Kairos Future har de genomfört undersökningen “Sveriges mest attraktiva bransch”. Utöver ett antal delstudier har branschen mobiliserats i workshopar och analysmöten för att generera idéer och åtgärdsförslag.

Projektet initierades av Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) och finansierades av BFUF.  För underlag och sammanfattning står Kairos Future, de ledde också analysarbetet.

Projektet pågick 2011 – 2012.

BFUF_rapport_1_2013_Sveriges_mest_attraktiva_bransch

Kontaktpersoner: Li Wester, Rica Hotels AB, Peter Thomelius, Visita och Pim van Dorpel, HRF

Valideringsmodell för hotell, restaurang och turism

UHR genomförde 2009 förstudien “Validering inom hotell- och restaurangbranschen”.  Syftet var att synliggöra förutsättningarna för validering inom branschen. Av rapporten framkom att behovet av och stödet för en branschcertifierad modell för validering är stort. UHR beslutade därefter att ta fram en branschcertifierad modell för validering och startade ett valideringsprojekt i januari 2011. Främsta syftet var att utveckla en branschlegitim valideringsmodell för att kvalitetssäkra kompetensen och kompetensförsörjningen inom hotell- och restaurangbranschens yrkesområden.

Projektet fas 1 avslutades våren 2012 och fas 11 avstlutades hösten 2012. Under 2013 lanseras och testas ett webbaserat valideringsverktyg i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Projektägare är Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, UHR och projektet har finansierats av BFUF och Myndigheten för Yrkeshögskolan. SHR, HRF och Unionen är ägare till valideringsmodellen.

Kontaktpersoner: Peter Thomelius, Visita och Pim van Dorpel, HRF

Säsonger i svensk besöksnäring – problem och möjligheter

Syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen med fokus på turistsäsonger och möjligheter till säsongsförlängning. Det initierades av SHR och HRF och finansierades av Tillväxtverket och BFUF.

Projektet avslutades våren 2011.

Modulskatt – schablonskatt för hotell- och restaurangbranschen

I projektet undersöks en modulskattemodell anpassad för Sverige – en schablonskatt för hotell- och restaurangbranschen – för rättvisare konkurrens, förenklad administration och kontroll samt minskat skattefusk. SHR och HRF undersöker möjligheterna till ett . Det initierades av SHR och HRF och finansierades av BFUF.

Projektet avslutades 2011.

Executive_Summary__modulskatt fas 1

Kontaktperson: Mats Carlbäck, projektledare, doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg

Samhällets roll i besöksnäringens utveckling

Studiens syfte var att tydliggöra kommuners och regioners betydelse, roll och ansvar för turistnäringens utveckling. Den genomfördes av Högskolan i Dalarna, under ledning av professor Magnus Bohlin och filosofie doktor Jörgen Elbe. Projektet finansierades av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Tillväxtverket och BFUF.

Projektet avslutades 2011.

Ladda ner rapporten.

Kockprojektet – ökad risk för lungcancer?

Kartläggning av luftföroreningar i kök genomfört av Karolinska Institutet. Målsättningen var att få en bild över exponeringen av olika luftföroreningar i kök med syfte att på sikt främja arbetsmiljön. Projektet finansierades av Afa Försäkring. SHR och HRF medverkade i referensgruppen.

Projektet avslutades 2010.

Kontakperson: Marie Lewné, Karolinska Institutet, enheten för arbetsmedicin, ansvarig för mätdelen.

Stolta svenska krogar

Sverige – det nya matlandet som finansieras av Jordbruksverket är en långsiktig vision med mål som bättre lönsamhet för Sveriges bönder, odlare och producenter, landsbygdsutveckling, fler turister i Sverige för den goda matens skull, bättre offentliga måltider och fler högklassiga restauranger. Det “svenska” är inte alltid så självklart och lättillgängligt, dessutom finns stora skillnader mellan såväl förutsättningar och kompetens mellan restauranger i storstäder och på landsbygden. Syftet med Stolta svenska krogar är att ge restauranger utanför storstäderna möjlighet att inspireras och utvecklas utifrån förutsättningar på platsen – det  unika för regionen i form av råvaror, förädlingstekniker och historia.

Projektet avslutades 2010.

Projektägare var Restaurangakademien och projektet har finansierats av Jordbruksverket och BFUF.