Pilotprojekt för ny kunskap

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (dåvarande SHR) och Hotell- och restaurangfacket (HRF) genomförde från 2008 en serie pilotprojekt i samarbete med VINNOVA. Syftet var att utveckla former för och inventera ämnesområden för innovationer och FoU i besöksnäringen. Andra mål var att skapa kreativa nätverk och bidra till kunskapsutbyte inom näringen och mellan näringen och aktörer på FoU-området.

Bakgrunden var ett tänkt branschprogram för besöksnäringen som initierades 2006 av den dåvarande regeringen, där avsikten var att ge branschen forsknings och utvecklingsstöd liknande det som fanns i andra branscher. VINNOVA, som hanterade forskningsdelen av programmet, kontaktade besöksnäringens parter SHR och HRF för en diskussion om hur ett branschforskningsprogram skulle kunna genomföras.

Samarbetet mellan VINNOVA, SHR och HRF omfattade i första skedet en analys och inventering av behov och utvecklingsområden i besöksnäringen och ett beslut om några pilotprojekt. Utifrån cirka tio projektförslag startades fyra projekt: BYOS, Arbetstidsoptimering, Snö samt Siljansbygden. Från VINNOVAs sida tillkom ytterligare ett projekt, Arenautveckling.

Förberedelsearbetet pågick under 2007, projekten startade operativt i början av 2008 och löpte därefter under ett och ett och halvt år. Mer information finns i rapporten från pilotprogrammet: Besöksnäringen i Sverige_2009

Arbetstidsoptimering i praktiken

SHR och HRF drev pilotprojektet Arbetstidsoptimering i praktiken för hotell- och restaurangbranschen. Projektets syfte var att öka kunskapen om arbetstidsplanering och arbeta fram metoder och verktyg för en mer effektiv schemaläggning. Rapporten från projektet finns här: Arbetstidsoptimering_2009