Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring

Resultat från projektet

I just work here! Employees as co-creators of the employer brand

Employee perceptions of employers’ creativity and innovation: Implications for employer attractiveness and branding in tourism and hospitality

Co-created employer brands: the interplay of strategy and identity

BFUF rapport #16
Attraktiva arbetsgivare – Employer branding i besöksnäringen

Luleå business region näringslivsfrukost

Handelsrådets dag 2020

Attraktiva arbetsgivare – Employer branding i handels- och besöksnäring, slutrapport

BFUF Play

Attraktiva arbetsgivare

Med ett starkt varumärke är det lättare att hitta och behålla rätt kompetens. Hur kan arbetsgivare i besöksnäringen bli mer…

Maria Ek Styvén, bitr. professor, Luleå tekniska universitet

Personal ska attraheras genom employer branding

Handel- och besöksnäringarna växer snabbt och har stora behov av arbetskraft. För att företagen ska kunna konkurrera om den både nu och i framtiden behöver de uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Med employer brandning kan de nå dit.

– Vi ska undersöka hur arbetsgivare inom handel och besöksnäring kan attrahera, behålla och skapa positiva känslor hos sina medarbetare genom att arbeta med employer branding, säger Maria Ek Styvén.

Employer branding handlar om hur ett företag uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Genom fokus på detta kan företaget bygga identiteten som arbetsgivare gentemot sina medarbetare. Syftet är att profilera företaget i förhållande till konkurrenterna. Ett tydligt företag blir mer attraktivt.

Forskargruppen ska studera uppfattningar, upplevelser och attityder till arbetsgivare från både potentiella och nuvarande medarbetares perspektiv. Syftet är att förklara hur detta påverkar deras lojalitet. De ska också se hur själva mötet med kunden påverkas av medarbetarnas attityder till och känsla för sin arbetsgivare.

– Medarbetare har en avgörande roll i hur ett företags varumärke uppfattas genom att de representerar företaget i varje kundmöte. Detta är särskilt viktigt inom tjänsteföretag, menar Maria.

Stöd för framtida rekrytering

Det finns få studier inom employer branding som är inriktade på specifika branscher. Här finns en viktig kunskapslucka att fylla.

– Projektet kommer att ge viktig kunskap om hur man kan öka attraktionskraften för handel och besöksnäring på arbetsmarknaden, vilken saknas i dag, säger Maria.

Forskarna ska använda en kombination av olika metoder som intervjuer, observationer och enkäter. Målet är att samla svar från drygt 1 000 personer. Forskningsresultaten ska vara ett stöd i näringarnas arbete med att bli mer attraktiva som arbetsgivare.

Syfte
Syftet med projektet är att generera ny kunskap om hur arbetsgivare i handel och besöksnäring kan attrahera, behålla och skapa positiva känslor hos sina medarbetare genom att arbeta med employer branding.

Medverkande
Maria Ek Styvén, bitr. professor, Luleå tekniska universitet
Åsa Wallström, professor, Luleå tekniska universitet
Anna Näppä, doktorand, Luleå tekniska universitet
Jenny Hellman, vd, Visit Luleå

Samarbetspartners
Adecco, Visit Luleå AB, Icehotel, Kust Hotell & Spa, Nöjesgruppen, Äventyrsbutiken Hägglunds och Ica Supermarket

Forskningsprogrammet Framtidens Fysiska Mötesplats är ett samarbete mellan Handelsrådet och BFUF.

Läs mer på projektets egen hemsida här.

Läs Anna Näppäs krönika på Luleå Business regions hemsida Framtidssäkrad kompetensförsörjning här.

Mer om projektet
”Forskning ska ge attraktivare arbetsgivare” – läs intervjun med Maria Ek Styvén i Hotellrevyn 2018 10 08 här.

Fakta om projektet

Projekt

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring

Forskningsorganisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Maria Ek Styvén

Medverkande

Åsa Wallström och Jenny Hellman

Tidsperiod

2017–2019

Belopp

1 780 000 kronor

Read about the project in English »

Maria Ek Styvén

Projektledare, bitr. professor

Åsa Wallström

Professor

Jenny Hellman

Vd, Visit Luleå

Anna Näppä

Doktorand