Besöksnäringens snabbväxare

Resultat från projektet

Are unemployed immigrants more likely to be hired by high-growth firms?

Sven-Olov Daunfeldt, professor nationalekonomi, HUI Research

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Svensk besöksnäring har som mål att fördubbla tillväxten på tio år. Ska man nå dit måste man veta mer om var och hur tillväxten ska ske. Snabbväxande företag spelar generellt en stor roll när det gäller att skapa tillväxt och nya arbeten, det vet vi genom flera studier bl.a. inom tillverknings- och högteknologisk industri. Men man har inte studerat servicenäringar tidigare. Vi tror att de snabbväxande företagen även i besöksnäringen har stor betydelse för tillväxten, vi ska undersöka om det är så. Och vi ska studera vilka företag som växer – är det de stora eller små, de nya eller de äldre – och varför de väljer att växa.

– Vi ska också undersöka om de snabbväxande företagen i besöksnäringen är en väg in på arbetsmarknaden för grupper som annars har svårt att ta del av den. Vi har tidigare gjort studier som visar att snabbväxande företag generellt anställer invandrare i högre grad än andra. Man skulle kunna tänka sig att den här effekten är ännu större för besöksnäringen.

Vad är ett snabbväxande företag?
– Vi definierar det som den procent företag som haft störst tillväxt (antal anställda eller omsättning) av alla inom sin bransch under en viss tidsperiod, vanligtvis tre år.

Hur ska ni göra?
– Vi ska studera och analysera data och statistik som finns i bl.a. PAR-registret och hos SCB, Sverige har internationellt sett unik statistik på företag och branscher där vi kan följa dem under lång tid. Analysen ska sedan kompletteras med intervjuer och enkäter.

Hur kan besöksnäringen ha nytta av forskningen?
– Vi hoppas att våra resultat kan bidra till en ökad tillväxt. Besöksnäringen har svårt att få ta del av statliga insatser, som t.ex. stödpengar och forskningsmedel. De ges ofta till högteknologiska företag som man tror är viktigast för att driva utveckling och skapa jobb – framgång mäts ofta i termer av investeringar i forskning och utveckling och patent. Men min kvalificerade gissning är att den bilden och sättet att mäta ofta är felaktigt. Det finns t.ex. många innovationer också inom besöksnäringen, men som oftast inte leder till patent. Med ökad kunskap om snabbväxarna hoppas jag vi kan visa på vilket sätt företagen och branschen är betydelsefulla för svensk ekonomi, och som en följd av det kanske påverka utformningen av en näringspolitik som stimulerar nyförtagande och stödjer tillväxten i besöksnäringens företag på rätt sätt.

Vilken är den stora utmaningen?
– Om jag aldrig hade hållit på med den här typen av forskning tidigare hade jag sagt dataarbetet, för det handlar om väldigt stora datamängder. Men vi är vana att arbeta med databaserna. Utmaningen handlar snarare om att sprida resultatet, både till politisk nivå, inom forskningen, branschen och till allmänheten. För forskningsprojektet i sig är det viktigt att få spridning inom den akademiska världen, t.ex. i vetenskapliga tidskrifter. Besöksnäringen är en relativt ny näringsgren, det är svårt att veta hur stort intresset är, men med artiklar av hög vetenskaplig kvalitet tror jag vi kan nå ut. När det gäller branschen har vi bra kontakter och nätverk genom bl.a. HUI, men här finns en utmaning i att nå ut brett.

Berätta kort om dig själv
– Jag är docent i nationalekonomi, disputerade 2001, är anställd på HUI Research och har en lektorstjänst på högskolan Dalarna. Jag jobbar brett inom nationalekonomi, jag är en av de nationalekonomer i landet som jobbat mest med frågor inom handel. Senare år har min forskning riktats mot företagsutveckling, företagstillväxt och entreprenörskap.

Fakta om projektet

Projekt

Besöksnäringens snabbväxare

Forskningsorganisation

HUI Research

Projektledare

Sven-Olov Daunfeldt, professor nationalekonomi

Medverkande

Anders Bornhäll, doktorand Örebro universitet och Dan Johansson, docent, HUI

Tidsperiod

2013 jan – 2014 dec

Belopp

1 500 000 kr

Read about the project in English »

Sven_Olov_Daunfeldt

Sven-Olov Daunfeldt

Projektledare

Foto: HUI

Anders_Bornhäll

Anders Bornhäll

Doktorand

Foto: HUI

Dan_Johansson

Dan Johansson

Medverkande

Foto: HUI