Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?

Resultat från projektet

The decline of small cities: Increased competition from external shopping malls or long-term negative trends?

Småstadens kamp: Vad gör en stadskärna attraktiv och levande?, slutrapport

Oana Mihaescu, fil. dr, Handelns Forskningsinstitut (HFI)

Attraktiva stadskärnor i småstäder

På många mindre orter har stadskärnan förfallit de senaste åren. I takt med att städernas centrum förfaller blir området allt mer oattraktivt och både företag och människor väljer bort platsen.

– Vi vill att resultaten ska kunna användas för att öka stadskärnans attraktionskraft i mindre städer och därmed bidra till att de blir betydelsefullare som både mötesplatser och destinationsorter, säger Oana Mihaescu.

Stadskärnan utarmas i många mindre städer till följd av strukturomvandlingen i ekonomin och den tilltagande urbaniseringen. Externhandeln pekas ofta ut som en starkt bidragande faktor till att centrumhandeln tappar sin attraktionskraft.

– Utarmningen är problematisk eftersom stadskärnan fyller en viktig social funktion som mötesplats i mindre städer, säger Oana. En attraktivare småstad har också bättre möjligheter att dra till sig turister, företag, investeringar och arbetstagare.

Besöksnäring och handel

Det finns inte så mycket kunskap om handeln och besöksnäringens roll och betydelse i mindre städer. Det beror bland annat på att det saknas en vetenskaplig definition av vad en småstad är och vad dess stadskärna omfattar. Forskargruppen börjar därför med frågan om definitionerna.

– Vi kommer att jobba tillsammans med en bred referensgrupp med olika betydelsefulla aktörer för att etablera grunddefinitionen samt gå vidare med handelns och besöksnäringens betydelse, säger Oana. Det är viktigt att vi har med aktörer som kan båda näringarna. Projektet är även ett samarbete mellan konsulter vid HUI Research och forskare vid flera olika lärosäten med olika ämnestillhörighet, vilket kommer att ge projektet både djup och bredd.

Detta kommer att lägga grunden för den kartläggning som sedan görs för att studera och analysera hur handeln och besöksnäringen interagerar i de mindre städerna och hur de bidrar till att skapa ett levande stadsrum och mötesplatser. Även externhandelsplatser kommer genom registerdata tas med i analysen för att se vad externhandeln har för betydelse för stadskärnans utveckling och attraktivitet.

– Projektet planeras bland annat utmynna i en fotobok där bilder av städernas handelsplatser och besöksanledningar kombineras med en ekonomisk-historisk analys av utvecklingen i staden, säger Oana.

Syfte
Syftet med projektet är att studera handeln och besöksnäringens roll och betydelse för att skapa en attraktiv stadsmiljö i mindre städer.

Medverkande
Oana Mihaescu, fil. dr, Handelns Forskningsinstitut (HFI)
Niklas Rudholm, professor, HFI och Högskolan Dalarna
Tobias Rönnberg, HUI
Jan Jörnmark, docent, Göteborgs universitet

Samarbetspartners
Svensk Handel, Visita, KTH, Chalmers, Lunds universitet, Entreprenörskapsforum, Svenska Stadskärnor, Agora, Tyréns, Ica och Coop.

Forskningsprogrammet Framtidens Fysiska Mötesplats är ett samarbete mellan Handelsrådet och BFUF.

Mer om projektet
Boken Småstadens kamp av Oana Mihaescu och Sven-Olov Daunfeldt med foton av Jan Jörnmark har tagits fram inom ramen för projektet.
Läs mer och ladda ner den här.

Fakta om projektet

Projekt

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?

Forskningsorganisation

Handelns Forskningsinstitut (HFI)

Projektledare

Oana Mihaescu

Medverkande

Niklas Rudholm, Jan Jörnmark och Tobias Rönnberg

Tidsperiod

2017–2019

Belopp

3 647 880 kronor

Read about the project in English »

Oana Mihaescu

Projektledare

Niklas Rudholm

Medverkande

Tobias Rönnberg

Medverkande

Jan Jörnmark

Medverkande