Hotell som innovativa arbetsplatser

Resultat från projektet

The innovation of things in hotels

BFUF Rapport #7
Hur ser morgondagens hotell ut?

Australian and New Zealand Academy of Management, Brisbane 2016
Hotel innovations, non-financial performance and sustainable human resource management

 
Wajda Wikhamn, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Vad handlar forskningsprojektet om?
– I dag vet man väldigt lite om hur innovationer skapas och stimuleras inom besöksnäringen. Vi ska kartlägga innovationer inom hotellbranschen och undersöka hur de blir till, vilka de är, om de är unika och hur de i sin tur påverkar företagens konkurrenskraft.

Hur ska ni göra?
– Vi ska intervjua hotellpersonal med olika befattningar i ett flertal företag – både chefer och andra – inom ledning, personal, städning, bokning, administration och kök. Vi kommer att fråga om vilka nya saker och förbättringar som de har introducerat i sitt arbete. Vi ska även göra enkätundersökningar med ambitionen att kunna dra generella slutsatser för hela branschen i Sverige.

Varför har ni valt just hotellbranschen?
– Den har stor betydelse som arbetsgivare och som drivkraft för regional och nationell tillväxt.

Vad är innovationer i detta sammanhang?
– Det kan vara innovationer av nya eller förbättrade tjänster, produkter, arbetsmetoder och sätt för att nå nya och behålla befintliga kunder.

Har någon studerat detta tidigare?
– Vad vi sett finns det inga svenska studier som kartlägger innovationer specifikt inom hotellbranschen. I Sverige har det gjorts forskning om innovationsförmågan inom ett flertal andra branscher, och med hjälp av de studierna kommer vi att kunna göra intressanta jämförelser med hotellbranschen.

Vilken är den stora utmaningen?
– Den första utmaningen är att identifiera innovationsarbete i praktiken. Många gånger gör individer små uppfinningar och förbättringar i sina arbeten utan att vara medvetna om att det är just innovationer. Personer förstår och tolkar inte innovation på samma sätt. För att kunna hitta innovationerna och finna de som är unika, nyskapande och av betydelse behöver vi definiera begreppet tillsammans med de vi intervjuar.

– En annan utmaning är att få respondenterna intresserade av att medverka. Vi vill intervjua flera personer och personalkategorier på en och samma arbetsplats, och tid är ju pengar. Samma gäller för enkätundersökningen som kräver en viss grad av representativitet.

Hur kan besöksnäringen ha nytta av forskningen?
– På en övergripande nivå kommer forskningsresultaten att vara till hjälp för hela besöksnäringen i arbetet med att genomföra Strategi 2020. I den lyfter man fram innovationer som mycket viktiga för att branschen ska utvecklas positivt och för att Sverige inte ska halka efter i ett internationellt perspektiv. Branschen behöver identifiera vilka innovationsmål man vill nå och göra dem mätbara – och för detta behövs siffror och fakta. Vi kommer också att kunna bygga ett underlag för hur branschen kan identifiera och effektivisera innovationsarbete på ett övergripande plan.

Hur kan de enskilda företagen ha nytta av forskningen?
– För att överleva i en framtid med tilltagande konkurrens måste företagen vara innovativa och kreativa. Kartläggningen kommer att ge en bild av vilka förutsättningar som kan bidra till att skapa ett gott innovationsklimat. Vi kan på så sätt förhoppningsvis öka förståelsen för hur man med begränsade resurser skapar innovativa företag och arbetsplatser, vilket är viktigt för att kunna behålla och attrahera kompetent personal. Studien kommer att undersöka om det finns ett samband mellan innovationernas originalitet och hotellens prestationer.

Om forskarna
Wajda Wikhamn är docent i företagsekonomi och lektor på Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar inom bland annat området Human Resource Management. Hennes avhandling handlade om personligt ansvar på arbetsplatsen.
John Armbrecht, forskare och Tommy D Andersson, professor, båda vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Centrum för turism.
Björn Remneland-Wikhamn, docent och lektor, Handelshögskolan Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen.

Fakta om projektet

Projekt

Hotell som innovativa arbetsplatser

Forskningsorganisation

Göteborgs universitet, Handelshögskolan

Projektledare

Wajda Wikhamn, docent, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Medverkande

John Armbrecht, forskare och Tommy D Andersson, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Centrum för turism samt Björn Remneland-Wikhamn, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Tidsperiod

2014 juli – 2016 okt

Belopp

1 600 000 kr

Read about the project in English »

Minolta DSC

Wajda Wikhamn

Projektledare

Foto: Handelshögskolan, Göteborg

John Armbrecht på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

John Armbrecht

Medverkande

Foto: Handelshögskolan, Göteborg 

Tommy_Andersson_2

Tommy D Andersson

Medverkande

Foto: Handelshögskolan, Göteborg 

Björn Remneland forskare vid Företagsekonomiska institutionen

Björn Remneland-Wikhamn

Medverkande

Foto: Handelshögskolan, Göteborg