Innovation i besöksnäringen

Resultat från projektet

Innovation in the hospitality industry – Firm or location?

Innovationer inom besöksnäringen

The innovation of things in hotels

BFUF Rapport #7
Hur ser morgondagens hotell ut?

Mikaela Backman, ekon.dr i nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska undersöka vilken typ av innovationer som finns inom besöksnäringen. Vi tror att de är många, men kunskapen om dem är låg och det är få som studerat detta tidigare. Vi ska också se om det finns skillnader i innovationskraft mellan besöksnäringen och andra branscher.

– I dag är politiker och beslutsfattare väldigt fokuserade på innovation, det kan man se inte minst i regionala innovations- och utvecklingsstrategier. Men man mäter ofta innovationsförmåga i form av patent. Och det passar ju inte alls för en servicesektor. Vi vill sätta ljus på innovationerna i besöksnäringen och bidra till ett nytt perspektiv. Om vi inte vet om att besöksnäringen är innovativ är det lätt att borste från den och dess betydelse.

Varför är det viktigt att veta vad en innovation är?
– Utan den kunskapen kan vi inte ta fram rätt verktyg som kan få sektorn att växa och utvecklas.

Hur har ni definierat besöksnäring?
– Vi kommer att titta främst på hotell och restauranger.

Hur ska ni gå tillväga?
– I första steget ska vi göra en litteraturgenomgång bland annat för att definiera begreppet innovation. Efter det kommer vi att göra en enkätstudie med minst 500 personer inom hotell- och restaurangbranschen. Vi ska ta fram statistik över innovationer, det är unik data som aldrig tidigare tagits fram i Sverige. Enkäten kommer att innehålla frågor om företaget infört en ny produkt, en ny tjänst eller har ändrat och utvecklat sina processer. Med hjälp av svaren kommer vi också att studera om det finns samband mellan innovationsförmågan och till exempel företagens storlek, utbildningsnivå, de anställas bakgrund och det geografiska läget.

Vad kan en innovation i besöksnäringen vara?
– Det skulle till exempel kunna vara en app för att beställa mat, en förbättrad arbetsprocess, hur man skyltar varor eller framställer och tillverkar produkter.

Hur kan besöksnäringen ha nytta av forskningen?
– Kunskap om kopplingarna mellan innovativa företag och var de finns geografiskt, vilka som arbetar är eller vilka företag som finns på samma ort, kan ha stor betydelse när till exempel man ska fatta beslut om lokalisering eller expansion. Vår förhoppning är också att resultaten och kunskapen ska bidra till att kommunala politiker och nationella beslutsfattare får bättre underlag för att fatta beslut om insatser och i utvecklingsstrategier.

Vilken är den stora utmaningen?
– Att göra enkäten riktigt bra så att vi verkligen kan definiera innovationsbenägenheten och att få in tillräckligt många svar.

Berätta kort om dig själv
– Jag har disputerat inom nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Förnyelse är det övergripande i min forskning. Mitt fokus är på regional utveckling, till exempel vad som gör att vissa kommuner eller regioner växer, varför det går bra för en del av dem och sämre för andra och vilka faktorer som är viktiga.

Övriga medverkande
Özge Öner, fil.dr i nationalekonomi, IFN
Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Hans Westlund, professor KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vetenskaplig artikel på gång
Backman, M., Klaesson K., & Öner Ö. (2017), Innovation in the hospitality industry – Firm or location?, Tourism Economics, forthcoming

Fakta om projektet

Projekt

Innovation i besöksnäringen

Forskningsorganisation

Internationella handelshögskolan i Jönköping

Projektledare

Mikaela Backman

Tidsperiod

2015 feb – 2016 dec

Belopp

1 400 000 kronor

Read about the project in English »


Mikaela Backman

Projektledare

Foto: Internationella Handelshögskolan


Johan_Klaesson

Johan Klaesson

Medverkande

Foto: Internationella Handelshögskolan


Ozge_Oner

Özge Öner

Medverkande

Foto: Internationella HandelshögskolanHans Westlund

Medverkande

Foto: Internationella Handelshögskolan