Platsinnovationer i Swedish Lapland

Resultat från projektet

Orienteringsbok: Platsinnovation för ett attraktivt samhälle

Balettpremiär på attraktiv plats – platsinnovation

SVID på Bokmässan – platsinnovation

Platsinnovation i Swedish Lapland ska skapa attraktiva samhällen

Platsinnovation – ett recept mot avfolkning

Malin Lindberg, docent i genus och teknik, Luleå tekniska universitet (LTU)

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska undersöka hur man kan utveckla och göra en plats mer attraktiv ur besökares, näringslivets och medborgares perspektiv. Det finns projekt som tidigare studerat delarna var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på medborgare, men de tre pusselbitarna har sällan förts ihop i ett sammanhållande koncept som platsinnovation.

Kan du beskriva vad platsinnovation är?
– Destinationsdesign, som kan sägas handla om att utveckla ett varumärke för en hel destination, har ofta varit centralt vid platsutveckling. Men vi menar att det krävs ett större grepp för att utveckla en hel plats, som väver samman behov och perspektiv hos alla människor och organisationer som finns där. Den helheten blir platsens identitet. Ett medvetet utvecklingsarbete kring identiteten kan locka besökare, företag och invånare på ett mer samordnat sätt.

– Begreppet har tagits fram av affärsutvecklaren Helena Karlberg inom LTUs tidigare forskningsprojekt om social innovation och används och utvecklas nu vidare av flera aktörer som Stiftelsen svensk industridesign (SVID) och LTU Business AB. Vi ser att begreppet har stor potential både regionalt, nationellt och internationellt – många efterfrågar ett helhetsgrepp på platsutveckling.

Varför är forskning om innovation i besöksnäringen viktig?
– I dag finns mycket forskning kring innovation, men den handlar ofta om teknisk produktutveckling i basnäringar, tillverkningsindustri eller inom IT. Vetenskaplig kunskap om innovationer i tjänstenäringar, som exempelvis besöksnäringen, finns det väldigt lite av. Man har visserligen uppmärksammat platsens betydelse för innovation och tillväxt, men det finns få studier om innovation i termer av socialt nytänkande kring till exempel turistdestinationer. Med begreppet platsinnovation kan vi vidga synen på vad innovation är och på det sättet öka kunskapen om besöksnäringen som arena för innovation och samhällsutveckling. Det kan vara en nyckel till besöksnäringens genombrott på forskningsfronten inom innovation.

Hur ska ni göra?
– Vi har en interaktiv forskningsansats, vilket betyder att vi kommer att utveckla ny kunskap tillsammans med aktörerna i takt med att projektet pågår. En rad kommuner, destinationsbolag och företag i Norrbotten och en del av Västerbotten – inom den region som kallas Swedish Lapland – medverkar. I alla faser från datainsamling till analys och resultatspridning samlar vi aktörerna till dialogseminarier för att gemensamt utveckla nya kunskaper och verktyg inom platsinnovation.

Hur kan besöksnäringen ha nytta av forskningen?
– Besöksnäringen genomgår en omvandling, de senaste fem åren har det skett en sorts revolution när det gäller hur man tänker kring att utveckla destinationer på konceptuell och strategisk nivå. I norra Sverige har man till exempel lyckats vända den glesa geografiska strukturen och det kalla klimatet till något positivt som lockar besökare från när och fjärran. Vi vill genom forskningsprojektet bidra till att stärka omvandlingen. Det gör vi med ny relevant kunskap och genom att ta fram praktiska metoder. När man studerar mer klassiska tekniska innovationsområden visar det sig att innovationstakten ökar när forskare, näringsliv, ideell sektor och myndigheter jobbar tillsammans.

– Vårt mål är ta fram verktyg som gör att näringsliv, samhälle och forskare kan använda platsinnovation praktiskt för att utveckla nya varor och tjänster utifrån ett helhetsperspektiv på en plats identitet.

Vilka är era utmaningar?
– I alla innovationsutvecklande projekt är förutsättningen att man inte vet riktigt var man hamnar i slutändan. Det är ju en poäng i sig att utveckla någonting helt nytt steg för steg. En annan utmaning är att komma fram till ett praktiskt resultat och verktyg som alla inblandade tycker är användbara och givande, och som inte skulle ha kommit fram utan projektet.

Berätta kort om dig själv
– Jag är docent i genus och teknik och har forskat kring innovation i tio år, med fokus på social innovation under de senaste fem. Dessförinnan har jag forskat om genusaspekter i innovation, numera ett starkt forskningsområde i Sverige bland annat tack vare strategiska forskningsmedel från VINNOVA.

Övriga medverkande
Åsa Ericson, innovationsforskare vid LTU inom området tjänsteinnovation och användardriven innovation
Helena Karlberg, Programansvarig Destination, SVID

Läs mer på projektets hemsida och på hemsidan Platsinnovation.

Fakta om projektet

Projekt

Platsinnovationer i Swedish Lapland

Forskningsorganisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Malin Lindberg

Tidsperiod

2015 apr – 2017 mars

Belopp

1 400 000 kronor

Read about the project in English »


Åsa Ericson, Helena Karlberg och Malin Lindberg

Medverkande (Åsa och Helena), Projektledare (Malin)

Foto: Lars Andersson