Samhällets roll i besöksnäringens utveckling

Syftet med studien Samhällets roll i besöksnäringens utveckling var att tydliggöra kommuners och regioners betydelse, roll och ansvar för turistnäringens utveckling.

Resultat
Studiens resultat visar att samhällets engagemang i besöksnäringen har varierat i omfattning och innehåll över tid, men alltid har funnits där. Vad som har uppfattats som legitimt under en period har uppfattats som mindre legitimt eller direkt illegitimt under en annan. Detta tycks ha påverkats av flera faktorer. Forskarna menar ett fem sådana framträder som centrala: Den ekonomiska konjunkturen, dominerande idéer i samhället, näringens karaktäristika, det politiska engagemanget och lokala förutsättningar. Dessa faktorer kan inte ses isolerade, utan påverkar naturligtvis varandra.

Projektet finansierades av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Tillväxtverket och BFUF.

Slutapport
Leda ner slutrapporten här.

Fakta om projektet

Projekt

Samhällets roll i besöksnäringens utveckling

Projektansvarig

Högskolan Dalarna

Årtal

2011