I besöksnäringens ”nya normala” – hur värderas turismutbildning?

Maria Thulemark, lektor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna

Vad det handlar projektet om?
– Vi ska undersöka vilken betydelse utbildning har inom besöksnäringen och hur den bör se ut för att vara optimal. Coronapandemin har drabbat besöksnäringen hårt. När vi, förhoppningsvis snart, kan återgå till ”det nya normala” kan behovet av utbildning och kompetens se annorlunda ut. Nu, under och efter pandemin, har vi möjlighet att undersöka synen på utbildning i näringen ur flera aspekter. Vi söker svar på hur branschen ser på eftergymnasial- och yrkesutbildning, om man anser att utbildningarna är relevanta, om de värdesätts, men också varför de nyutbildade inte lockas av att arbeta i den efter avslutad utbildning.

Vilken är nyttan för besöksnäringen?
– Besöksnäringen har, i alla fall fram till pandemin, vittnat om stora utmaningar kopplade till kompetensförsörjning och -utveckling. Man har behov av yrkesutbildad personal och samtidigt lyfter många problem med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Många studenter som påbörjar en yrkes- eller vuxenutbildning inom hotell och restaurang väljer att ta anställning i andra branscher än besöksnäringen. Här finns uppenbart ett glapp, ett fel i matchningen, som vi vill bidra till att brygga över.

Vilket resultat hoppas ni på?
– Vi kommer att ha kontinuerlig dialog med näringen, relevanta offentliga aktörer och utbildningsanordnare under hela projektet. Vi kommer tillsammans att jobba fram idéer kring utbildningar, vilka som behövs, hur utbildare kan matcha det näringen behöver och hur näringen kan ta till sig det utbildningarna ger? På det sätter sprider vi resultat under hela projekttiden.

Hur ska ni göra?
– Vi börjar med att göra en analys av jobbannonser för hotell, vandrarhem, bed & breakfast och camping under 2006-2019 för att se vilka kompetenser, kvalifikationer och eventuell utbildning som efterfrågats. Därefter kommer vi att ha fokusgrupps- och individuella intervjuer med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, andra branschorganisationer, destinationsbolag samt företag, utbildningsanordnare och studenter. I slutet av projektet ska vi göra en analys över hur pandemin slagit mot besöksnäringen sett till den kompetens som funnits bland de anställda före, under och efter krisen. Vi kommer använda registerdata som på individnivå visar bakgrundsvariabler som utbildning och hur man rör sig på arbetsmarknaden över tid.

Vilka utmaningar ser ni?
– Coronakrisen är en utmaning i sig. Det kan bli svårt att få tag på personer att intervjua.  En annan är hur vi tillsammans med näringen, utbildare och anställda kan komma till en gemensam syn på utbildningens roll och värde. Det är nödvändigt för att skapa en hållbar turismnäring framöver.

Om forskarna
Tara Duncan, projektledare, professor i turismvetenskap, Maria Thulemark, lektor i kulturgeografi och Daniel Brandt, lektor, i kulturgeografi, alla vid Högskolan Dalarna.
Flera studenter vid högskolan kommer att vara forskningsassistenter i projektet.

Referensgrupp
Referensgruppen består av styrgruppen i Besöksnärings College i Dalarna.

Fakta om projektet

Projekt

I besöksnäringens ”nya normala” – hur värderas turismutbildning?

Forskningsorganisation

Högskolan Dalarna

Projektledare

Tara Duncan

Tidsperiod

2021 jan – 2023 aug

Belopp

1 500 000 kr

Kontakt

tdu@du.se

Read about the project in English »

Tara Duncan

Projektledare

Foto: Högskolan Dalarna

Maria Thulemark

Projektmedlem

Foto: Högskolan Dalarna