Tillväxtbransch i förändring

Prognoser för kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen till år 2030.

BFUF undersökte framtidens kompetensförsörjning inom besöksnäringen år 2011 och 2014. Då var inte automation och digitalisering så tydligt på agendan. Med automation, digitalisering, utveckling av artificiell intelligens och annan teknik försvinner vissa arbetsuppgifter – och nya skapas.

För att öka vår kunskap om vilka konsekvenser automation och digitalisering skulle kunna få för besöksnäringen gav HRF och Visita inom ramen för sitt partsgemensamma Framtidsråd hösten 2017 i uppdrag åt Kairos Future att närmare studera frågan om automationens påverkan på samt utveckla prognoser för framtida kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen. Kairos Future prognoser är baserade på trendanalys, offentlig statistik och expertintervjuer. BFUF kompletterat med färska internationella analyser rörande automation och framtidens jobb samt analys av kompetensförsörjning och utbildning i betänkandet Ett land att besöka.

Rapporten ger en bild av hur branschen kan komma att se ut år 2030 när det gäller antalet anställda i olika traditionella yrkesgrupper. Den visar också på nya typer av kompetenser som kan tillkomma och beskriver hur branschens utbildning behöver anpassas.

Rapporter
Ladda ner Tillväxtbransch i förändring här.
Ladda ner sammanfattning av Tillväxtbransch i förändring här.

Fakta om projektet

Projekt

Tillväxtbransch i förändring

Projektansvarig

BFUF

Årtal

2018