Utkantens attraktivitet – en studie om besöksnäringens förutsättningar i utsatta områden

Cecilia Cassinger, fil.dr. i företagsekonomi, docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet

Vad handlar projektet om?
– Vi ska undersöka besöksnäringens förutsättningar och möjligheter att bidra positivt i utsatta områden. Huvudfrågan handlar om hur turismen kan öka områdenas attraktivitet på ett socialt hållbart vis. Vilka är utmaningarna? Hur kan intressekonflikter mellan boende och besökare hanteras?

Varför behövs forskning om detta?
– Flera destinationsbolag, som Göteborg & Co och Visit Stockholm, har under de senaste åren omdefinierat sitt uppdrag så att det även innefattar social hållbarhet. Därmed utvidgas deras geografiska ansvarsområde till att inkludera socialt utsatta områden som besöksmål. Vid en första anblick är detta en utmärkt ansats. Med fler besökare kan områdenas geografiska och sociala isolering brytas och det lokala näringslivet få ett uppsving. Samtidigt är det komplicerat att balansera besöksnäringens utveckling med lokalbornas intressen. Det kan finnas risk för konstlad exotism, kommersialisering och exploatering av invånarnas vardagsliv.

Vilken nytta har besöksnäringen detta?
– En ambition med projektet är att bredda synen på turism i Sverige och betydelsen av besöksnäringen för att lyfta utsatta och stigmatiserade områden. Besöksnäringen beskrivs sällan som viktig för samhällsutvecklingen. Vi har tidigare studerat överturism och destinationer som blivit så populära att de kämpar med att hantera det höga antalet besökare. Denna gång tittar vi på det motsatta scenariot. Utsatta områden upplevs ofta vara farliga och otrygga platser och har därför svårt att locka besökare. Det pågår redan många lokala insatser och initiativ för att främja utvecklingen i områdena. Besöksnäringens aktörer har sannolikt möjlighet att göra än större insatser och bidra till en positiv förändring.

Hur ska ni göra?
– Vi kommer att följa projekt och initiativ som syftar till att stärka besöksnäringen i några olika utsatta områden i Stockholm (Rinkeby), Botkyrka (Fittja, Alby, och Hallunda), Göteborg (Gårdsten, Hammarkullen och Lövgärdet) och Helsingborg (Drottninghög och innerstadsdelen Söder).

– Vi planerar att intervjua fastighetsägare, besöksnäringsaktörer, sociala och kommersiella entreprenörer och kommunala projektledare för att undersöka utmaningar, satsningar som lyckats och som varit mindre lyckade. Vi ska också fråga boende om vad de tycker om de insatser som gjorts. Vi kommer att använda en typ av följeforskning som metodik och ”vandringsmetoder”, där vi är på plats och samtalar med företagare och invånare för att göra en inventering av området. Dessutom kommer vi att göra djupintervjuer med ett urval av aktörer.

Vilka blir era utmaningar?
– Vår största utmaning blir nog att identifiera och etablera kontakt med rätt personer i områdena. En annan är att det kan finnas en misstro mot personer som inte är från området, vilket gör att man inte vill dela med sig av erfarenheter.

Vilket resultat hoppas ni på?
– Kunskapen om besöksnäring och destinationsutveckling i utsatta områden är begränsad, särskilt i en nordisk kontext. Vi hoppas kunna bidra med goda exempel, innovationer och nya erfarenheter som kan ligga till grund för rekommendationer och beslutsfattande inom svensk besöksnäring. Planen är att sammanfatta resultaten i bokform, de ska också presenteras i vetenskapliga tidskrifter. 

Referensgrupp
Botkyrka kommun, Helsingborgshem, Göteborg Citysamverkan och Sveriges Allmännytta

Medverkande
Cecilia Cassinger, fil.dr i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, docent vid institutionen för strategisk kommunikation,
Ola Thufvesson, fil.dr i kulturgeografi, institutionen för tjänstevetenskap, båda Lunds universitet samt
Andrea Lucarelli, fil.dr i företagsekonomi med inriktning mot platsmarknadsföring, docent vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Fakta om projektet

Projekt

Utkantens attraktivitet – en studie om besöksnäringens förutsättningar i utsatta områden

Forskningsorganisation

Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet

Projektledare

Cecilia Cassinger, Lunds universitet

Medverkande

Ola Thufvesson, Lunds universitet och Andrea Lucarelli, Stockholm Business School, Stockholms universitet

Tidsperiod

2024 jan – 2025 dec

Belopp

1 800 000 kr

Read about the project in English »

Cecilia Cassinger

Fil.dr i företagsekonomi
Foto: Johan Persson/
Lunds universitet

Ola Thufvesson

Fil.dr i kulturgeografi,
Johan Persson/
Lunds universitet

Andrea Lucarelli

Fil.dr i företagsekonomi
Foto: Stockholms universitet