Så här behandlas ansökan

När ansökningstiden gått ut gör BFUF en genomgång av samtliga ansökningar. Kompletta ansökningar som uppfyller grundläggande kriterier i utlysningen går vidare för bedömning av BFUFs vetenskapliga råd.

Medlemmarna i det vetenskapliga rådet går igenom de godkända ansökningarna och anmäler eventuellt jäv. Därefter granskar de individuellt samtliga godkända ansökningar utifrån tre bedömningskriterier:

1) Excellens
2) Grad av genomslag/påverkan/inverkan (impact)
3) Implementering

Kriterierna betygsätts 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det högsta. Mer utförlig information om kriterier, betygsättning och trösklar finns här: Kriterier_bedomning_BFUF.

Vetenskapliga rådets individuella betygssättning sammanställs av BFUF som sedan rangordnar alla granskade ansökningar utefter den totala betygssättningen. Sammanställningen ligger till grund för det vetenskapliga rådets bedömningsmöte.

Resultatet av mötet är en rekommendation till BFUFs styrelse. Rådet delar in sin rekommendation i tre kategorier:
1) ansökningar starkt rekommenderade att erhålla medel
2) kvalitetssäkrade ansökningar som kan finansieras i mån av tillgång på medel
3) ansökningar som ej bör prioriteras med medel i denna ansökningsomgång

Styrelsen tar del av rådets sammanställning och rekommendationer och fattar därefter beslut om finansiering.