Ny kartläggning av forskning i besöksnäringen

I samarbete med flera av landets lärosäten har vi gjort en ny kartläggning av pågående forskning inom besöksnäring och turism, den fjärde i ordningen. Läget tycks på flera plan vara bättre nu än vid våra tidigare kartläggningar. Vi har fått inrapporterat 170 pågående forskningsprojekt under 2021, år 2019 var antalet projekt 130 och år 2015 40 stycken. Men, läget är fortfarande inte optimalt. Vår bedömning är att forskning med relevans för besöksnäringen är viktigare än någonsin. Sverige är ett av de länder som satsar mest på forskning- och innovation. Under tre år ökar nu dessa satsningar med ytterligare 3-4 miljarder kronor per år för att dämpa de negativa effekterna av pandemin. Det är i sammanhanget oroande att vår kartläggning visar att av de större nationella FoI-myndigheterna är det endast Formas som gör nämnvärda investeringar i forskning inriktad mot besöksnäring och turism. Givet detta finns det skäl att reflektera över om beslut kopplat till de utökade statliga FoU resurserna verkligen kommer till nytta för uppbyggnad av besöksnäringen, en sektor som drabbats mycket hårt av pandemin.

Vi ser också att det fortsatt behövs dialog om strategiska inriktningar och om vilken kunskapsutveckling som behövs för att turism och besöksnäring ska kunna bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Vår förhoppning är att På gång kan vara ett bidrag i det fortsatta arbetet.

Tre röster om forsknings betydelse och finansiering
Vi har bett Dieter K. Müller, professor i turismgeografi vid Umeå universitet, reflektera över turismforskningens roll. Han menar att den är relativt osynlig och ser risker för att nytänkande försvinner.

Thomas Kaiserfeld, tidigare ordförande i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap säger i rapporten att vägen till starka forskningsmiljöer går via samarbete mellan lärosäten. Om turismforskningen ska växa är det viktigt att forskare också hittar bra samarbetsformer med besöksnäringen. 

Karin Ekebjär, länsturismsamordnare i Region Kalmar län, som har lång erfarenhet av samarbeten med forskare ser många fördelar – nya perspektiv, metoder och beslutsunderlag. Hon önskar sig fler forskningssamarbeten och forskare som intresserar sig för besöksnäringen.

Fakta

Ladda ner rapporten På gång – svensk forskning om turism och besöksnäring 2021 här.

Fler Nyheter