Vart är vi på väg? – BFUFs nya kartläggning av svensk besöksnäringsforskning


Illustration: Stina Wirsén

BFUF har för femte gången tagit fram en övergripande och samlad bild av svensk besöksnäringsforskning, dess genomförare och finansiärer.

Sjunkande extern finansiering
Det totala finansieringsläget tycks vara likvärdigt eller något sämre än vid vår förra kartläggning 2021, då allt pekade mot bättre tider. Antalet forskningsprojekt har minskat mellan 2021 och 2023, medan den totala volymen finansiering, cirka 97 mnkr 2023, är i princip lika i jämförelse med 2021. Däremot sjönk den totala summan extern finansiering från 81 mnkr 2021 till 63 mnkr 2023. Bland de större offentliga nationella finansiärerna är det endast Formas och Mistra som finansierat besöksnäringsrelevant forskning i nämnvärd omfattning under 2023. Trenden går mot färre men större projekt.

I rapporten ger Dieter Müller, professor i turismgeografi vid Umeå universitet, en aktuell lägesbild av turismforskning i Sverige och reflekterar över de senaste årens utveckling och framtida möjligheter för landets turismforskare. Han ser orosmoln när det gäller den totala volymen av turismforskningen i Sverige.

Mer information

Ladda ner rapporten Vart är vi på väg? Svensk forskning inom besöksnäring och turism 2023 här.

Kartläggningen bygger på data insamlad 2023 och 2024 från lärosäten och ett urval av finansiärer.
Den har gjorts i samverkan med Nätverket för akademiska turismutbildningar och forskning i Sverige (NATU).

Fler Nyheter