No room for trafficking – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel

Resultat från projektet

BFUF Rapport #22
Sexhandel – Hur besöksnäring kan motverka prostitution och sextrafficking

Employee perspectives on sex trafficking in Swedish chain hotels

BFUF Play

Sexhandel

Hur besöksnäring kan motverka prostitution och sextrafficking Att motverka prostitution och människohandel är en hållbarhetsfråga för svensk besöksnäring. Allt fler…

Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna

– Idag sker vart fjärde svenska sexköp på hotell och många av de som tvingas sälja sex är utsatta även för trafficking. Detta är en problematik för besöksnäringen i stort och inte minst en arbetsmiljöfråga för de anställda på hotellen som möter detta i sin vardag. Vi ska undersöka vilka synsätt och strategier som finns hos de anställda för att bemöta och motverka prostitution och trafficking.

Hur ska ni göra?
– I ett första steg ska vi kartlägga befintlig forskning. Vi vet att den inte är omfattande och att det inte finns någon svensk tidigare studie om trafficking kopplat till besöksnäringen. Vi ser vårt projekt som en viktig startpunkt för forskning inom detta område i stort och vårt mål är att identifiera viktiga forskningsfrågor att gå vidare med. Därefter kommer vi att göra studier på hotell där vi intervjuar de anställda. Eftersom frågorna kan vara känsliga att prata om kommer vi använda oss både av fokusgrupper och individuella intervjuer.

Hur väljer ni vilka hotell ni ska studera?
– Viss internationell forskning visar att problematiken hänger ihop med affärsturism och större evenemang. Därför kommer vi att välja hotell på några platser i Mellansverige där detta förekommer. De första intervjuerna gör vi med polis och socialtjänst i kommunerna för att ta reda på om det överhuvudtaget finns problem och hur stort det är. Därefter går vi vidare och väljer ut vilka hotell på plats som kan vara relevanta att studera.

Varför är detta viktigt för besöksnäringen?
– Målet är att lyfta upp frågorna till en bredare diskussion och som en arbetsmiljöfråga. Brotten påverkar inte bara de individer som utsätts direkt, de påverkar också de som indirekt utsätts genom sitt arbete på hotell. Arbetsgivarna måste både förstå sitt ansvar för att motverka trafficking och ta sitt arbetsmiljöansvar kopplat till sin personals psykosociala utsatthet. Flera bransch- intresseorganisationer arbetar med detta idag och det finns samarbeten och olika typer av certifieringar. Många hotell har också tagit fram strategier för hur de ska bemöta prostitution och trafficking. Men det är framförallt de större hotellen och kedjorna i större städer som gör detta. Vi tror att kunskapen inte är lika stor över hela branschen och i hela landet. Vårt mål är att generera ny kunskap som kan komma till nytta för hela branschens arbete med denna problematik.

Vilka är era största utmaningar?
– Många tycker det är svårt att prata om de här frågorna. Därför kommer vi att utgå ifrån perspektivet att detta är en arbetsmiljöfråga och inte närma oss själva brottsligheten. Forskningsetik och en känslighet för att gå varsamt tillväga mycket viktiga. Vi kommer att vara extra noga med anonymitet och kommer inte att offentliggöra var vi gjort intervjuerna.

BFUF har ytterligare ett pågående forskningsprojekt inom samma område. Hur kommer ni att samarbeta?
– Vi närmar oss frågan från olika håll. Vårt projekt studerar frågan ur arbetstagarens perspektiv medan forskarna från KTH i projektet Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution studerar frågan ur ett tydligare arbetsgivarperspektiv och utifrån att vara en bra arbetsgivare (social responsibility). Därför har vi mycket att lära av varandra. Vi kommer båda att ha nytta av litteraturöversikten och har diskuterat samarbeten i form av vetenskapliga artiklar. Vi har, liksom det andra forskningsprojektet, etablerat kontakt med den ideella organisationen Real Stars, som jobbar mot trafficking.

Forskare
Maria Thulemark, doktor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna
Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna

Mer om projektet
”Tufft tackla sexköp på hotell” – läs intervjun med Maria Thulemark i Hotellrevyn 2022 09 22 här.
”När hotellen blir ofrivillig arena för sexhandel” – läs intervjun med Pernilla Johansson, Scandic Hotels i Besöksliv 2023 01 16 här. Pernilla är intervjuad i rapporten Sexhandel.

Fakta om projektet

Projekt

No room for trafficking – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel

Forskningsorganisation

Högskolan Dalarna

Projektledare

Maria Thulemark

Tidsperiod

2020 jan – 2022 apr

Belopp

500 000 kr

Kontakt

mth@du.se

Read about the project in English »

Maria Thulemark

Projektledare

Susanna Heldt Cassel

Projektmedlem