Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution – The effects on employees’ work environment

Mana Farshid, docent och lektor vid KTH

Vad handlar projektet om?
– Att sexhandel förekommer på hotell kan ses som ett arbetsmiljöproblem för hotellanställda. De försätts i svår position när de på olika sätt exponeras för sexuell exploatering. Flera hotell genomför initiativ för att hantera detta. Vi ska undersöka hur dessa initiativ ser ut och vilka effekter de har på både arbetsmiljö och anställda. Påverkas de anställdas syn på arbetsplatsen av det, känner de sig mer säkra, ökar deras engagemang i företaget och påverkas deras arbetsinsatser är några av frågorna vi ställer oss.

Varför är frågan viktig för besöksnäringen?
– Forskning visar att hotell är särskilt utsatta för sexuell exploatering. Det är därför angeläget att hotellnäringen ökar sin medvetenhet och kunskap för att kunna bedriva ett aktivt arbete med att bekämpa det och säkerställa en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare. Att ta ett samhällsansvar (Corporate Social Responsibility) kan också bidra till en förbättrad verksamhet med ökad lönsamhet och ett starkare varumärke. Projektet svarar mot FNs 17 globala mål och Agenda 2030, som syftar till socialt, miljömässigt och ekonomiskt och hållbar utveckling, och behovet av att arbeta för hållbar turism.

Hur ska ni göra?
– Vi kommer att genomföra intervjuer, både individuella och i fokusgrupper, med olika kategorier av anställda och med ledningen på hotell som har ett pågående arbete för att motverka människohandel och prostitution. Vi kommer också att använda oss av enkäter. Vi samarbetar med den ideella organisationen Real Stars som har som syfte att verka för en värld fri från sextrafficking. De har etablerade samarbeten med flera hotell, vi kommer därför att börja vår undersökning vid några av dessa.

Vilka blir era största utmaningar?
– Datainsamlingen kan bli en. Först gäller det att hitta rätt personer att intervjua. Ämnet vi kommer att fråga om är känsligt, så det blir en utmaning för oss att ställa frågor på rätt sätt så att de intervjuade känner sig bekväma att svara.

Vilken nytta kan besöksnäringen ha av era resultat?
– Vårt mål är att kunna visa effekter av olika typer av strategier, aktiviteter och arbeten mot prostitution och sexhandel. Vi hoppas få fram goda exempel på detta. I förlängningen är målet att minska förekomsten av sexhandel på hotellen.

BFUF har ytterligare ett pågående forskningsprojekt inom samma område. Hur kommer ni att samarbeta?
– Vi närmar oss frågan från olika håll. Vårt projekt följer ett antal hotell som bedriver ett ett förändringsarbete och har på så sett ett arbetsgivarperspektiv, medan forskarna från Högskolan Dalarna i projektet ”No room for trafficking” – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel studerar frågan ur ett arbetstagarperspektiv. Vi har mycket att lära av varandra och kommer att ha kontakt under projektperioden. Dessutom har vi diskuterat samarbeten i form av vetenskapliga artiklar.

Forskare
Mana Farshid, docent och lektor vid KTH, och Charlotte Holgersson, docent och lektor vid KTH.

Samarbetspartners
Projektet kommer att ha ett nära samarbete med Real Stars och deras projekt ”Hotell mot handel” och “Business Against Trafficking”. Malin Roux Johansson, vd, och Åsa Helg, processchef, kommer att delta. Real Stars har bland annat samarbete med Scandic Klara, Nobis Hospitality Group, Nordic Choice Hotels och Hotel Kung Carl.

Mana Farshid

Projektledare

Charlotte Holgersson

Projektmedlem

Fakta om projektet

Projekt:
Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution – The effects on employees’ work environment
Forskningsorganisation:
KTH
Projektledare:
Mana Farshid
Tidsperiod:
2020 jan – 2021 dec
Belopp:
1 800 000 kr