Rörlighet och karriärvägar i den svenska besöksnäringen

Resultat från projektet

BFUF Rapport #11
Karriär inom besöksnäringen – En studie av rörlighet och karriärvägar

Career paths and mobility in the Swedish hospitality sector

Community Formation and Sense of Place – Seasonal Tourism Workers in Rural Sweden

Susanna Heldt Cassel, lektor vid Högskolan Dalarna, Tema turism


Vad handlar forskningsprojektet om?
– Om svensk besöksnäring ska kunna växa enligt sina högt uppsatta mål till år 2020 kommer rekrytering och kompetensförsörjning att vara helt avgörande. Rekryteringen måste underlättas och bli mer effektiv om näringen ska kunna anställa de upp till 50 000 personer med passande kompetens som kommer att behövas. Vi ska analysera besöksnäringen som arbetsmarknad genom att kartlägga vilka karriärvägar som finns och hur personalen rör sig. Vi hoppas kunna identifiera faktorer som är viktiga för att behålla och attrahera personal och finna mönster som påverkar personalomsättningen. Idag finns ingen överblick av detta.

Hur ska ni göra?
– Vi kommer att studera fyra delbranscher – restaurang, hotell, aktivitets- och transportföretag i fem län: Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro. Vi har tillgång till en fantastisk databas med anonymiserad data på individnivå som sammanställts av SCB. Genom databasen går det att få fram vilken arbetsplats en person arbetat på, utbildning och tidigare arbeten, när personen slutat ett arbete och vart den tagit vägen då. Vi har data från 1990 till 2011 i treårsintervaller, vi kan göra specifika analyser av kortare tidsperioder beroende på kvalitet och tillgänglighet till specifika variabler. Med hjälp av yrkeskoder i databasen ska vi också testa om vi kan se hur olika kategorier av arbetstagare har flyttat sig mellan olika yrken. Då skulle man kunna se hur personal avancerar inom de fyra branscherna.

– I höst ska vi komplettera dataanalysen med intervjuer. Vi ska ställa frågor till personalchefer och ledande personer som jobbar med rekrytering i utvalda företag på tre destinationer. Vi ska välja ut en fjälldestination – troligen Sälen eller Idre, en destination med kulturturism och en hotellkedja i en medelstor stad. Intervjuerna kommer att handla om bland annat hur man ser på karriärvägar och hur man uppfattar vilka som finns. Vi ska jämföra svaren med datamaterialet, vi studerar alltså frågan både från ett kvantitativt (databasen) och kvalitativt (intervjuerna) håll för att se om vi kan få en samstämmig bild.

Hur kan besöksnäringen ha nytta av forskningen?
– Forskningen kan vara till stor nytta för de som arbetar strategiskt med utveckling. Med kunskap om varifrån personalen kommer, vilka vägar den har gått för att nå besöksnäringen och om olika sätt att göra karriär blir det möjligt att rikta sina rekryteringsinsatser på ett smartare sätt. Om vi skulle se sig att många inom besöksnäringen har ett förflutet inom till exempel handeln kan man ju göra direkta rekryteringsinsatser där. Likadant kan man göra på utbildningar som är mer vanliga bland branschens anställda. Det kanske också visar sig att personer som jobbat utomlands eller kommer från en bransch man inte omedelbart tänker sig – som exempelvis byggbranschen – är en stor rekryteringsbas.

– På nationell nivå är forskningen och kunskapen nyttig för att vi bättre ska kunna beskriva hur besöksnäringens arbetsmarknad ser ut och som underlag när vi diskuterar behoven och hur viktig den är att satsa på.

Vilken är den stora utmaningen?
– Det är att få fram rätt urval av data och hitta rätt sätt att bearbeta den. Vi kommer att lägga mycket tid och energi på detta i början. Materialet är som ett hav av information, vi måste knäcka koderna för hur vi ska sortera och strukturera. När det väl är gjort tror jag att det kommer det att flyta på bra.

Om forskarna
Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Hon forskar på halvtid och undervisar resten av tiden på magisterprogrammet Tourism Destination Development. Hennes forskningsfält är regionala utvecklingsfrågor kopplade till turism med särskilt fokus på sociala och kulturella frågor kring turismutveckling. Mats Lundmark är professor i kulturgeografi vid Örebro universitet och Daniel Brandt är lektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Daniel är expert på databashantering. Maria Thulemark är fil.dr i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Mer om projektet
”Stel syn på karriär i besöksnäringen” – läs intervjun med Maia Thulemark i Hotellrevyn 2018 03 15 här.

Fakta om projektet

Projekt

Rörlighet och karriärvägar i den svenska besöksnäringen

Forskningsorganisation

Högskolan Dalarna

Projektledare

Mats Lundmark

Medverkande

Susanna Heldt Cassel, Maria Thulemark, och Daniel Brandt, Högskolan Dalarna samt Mats Lundmark, Örebro universitet

Tidsperiod

2014 jan – 2016 aug

Belopp

1 400 000 kr

Read about the project in English »

Mats Lundmark

Projektledare

Foto: Örebro universitet

Susanna Heldt Cassel

Medverkande

Foto: Högskolan Dalarna

Maria Thulemark

Medverkande

Foto: Högskolan Dalarna