Klimatsmarta lösningar genom samhällsvetenskapligt experiment

Lusine Margaryan, projektledare

Vad det handlar projektet om?
– Vi ska undersöka möjligheter att minska besöksnäringens klimatavtryck genom att hjälpa mindre aktörer att hitta lösningar som leder till ökad hållbarhet. Tillsammans med entreprenörer, framförallt inom naturturism på landsbygden, ska vi utforska, testa och simulera innovativa arbetssätt.

Varför är detta viktigt för besöksnäringen?
– En majoritet av företagen inom besöksnäringen är små med färre än tio anställda. Ett enskilt mindre företags klimatpåverkan blir liten, men sammantaget blir deras påverkan stor. Småföretag inom naturturism har ofta stor vilja att utveckla en mer hållbar affärsmodell, men har samtidigt kanske begränsat med färdigheter, kunskap och resurser. Det gör det svårare att testa nya idéer och investera i innovationer att integrera i verksamheten. Det kan också vara en utmaning både att hitta sin roll i det stora och att se på vilket sätt man kan bidra till ett minskat klimatavtryck.

Vilket resultat hoppas ni på?
– Vår förhoppning är att finna enkla metoder och goda exempel som kan skalas, anpassas och användas av många och genom det bidra till minskad klimatpåverkan för hela näringen. Det här kommer inte minst att vara viktigt när turismen kommer igång igen efter pandemin. Vi behöver möta frågorna som handlar om hållbarhet relaterat till massturismens negativa konsekvenser.

Hur ni ska göra?
– Vi kommer att använda oss av experimentell design, en forskningsmetod som inte är så vanlig inom turismvetenskap. Vi ska göra undersökningar i universitetets simuleringslaboratorium RCR Lab. Labbet, som oftast används till risk- och krisforskning, är som en stor vit box. I den används video, ljud, animationer och ljud för att simulera olika situationer och scenarier i 360 grader. Genom att ändra förutsättningar kan man undersöka hur deltagarna agerar och vilka val de gör i varje given ny situation.

Vilka företag kommer ni att samarbeta med?
– Vi samarbetar med aktörer i Järvsö, en av de mest populära året runt-destinationerna i svenska glesbygd. Destination Järvsö har en ambition om att bli Sveriges första eko-certifierade destination och har utvecklat ett antal strategiska dokument för hållbar utveckling.

Vilka är era utmaningar?
– Vi hoppas att corona-situationen snart blir bättre så att vi kan rekrytera deltagare till experimenten, vi behöver samla dem fysiskt i labbmiljön för att testa, vi kan inte göra experimenten digitalt. Det kan också vara en utmaning att enas kring scenarier att testa, som är intressanta för alla parter.

Projektpartners
Destination Järvsö AB (DMO), Stenegård kulturcenter och Järvzoo djurpark medverkar i projektet.

Etour
RCR Lab, Mittuniversitetet

Fakta om projektet

Projekt

Klimatsmarta lösningar genom samhällsvetenskapligt experiment

Forskningsorganisation

Mittuniversitetet

Projektledare

Lusine Margaryan

Tidsperiod

2021 mars – 2023 april

Belopp

1 300 000 kr

Read about the project in English »

Lusine Margaryan

fil.dr i turismvetenskap

Dimitri Ioannides

fil.dr kulturgeografi

Maria Lexhagen

ek.dr

Jonathan M Yachin

fil.dr i turismvetenskap