Tillgänglig och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter

Sandra Wall-Reinius, fil dr. i kulturgeografi, Mittuniversitetet/Etour

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska identifiera områden som kan förbättras för att öka tillgängligheten till naturturism. Det gäller utvecklad service och produkter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Ytterst handlar det om att alla individer ska ha möjlighet att ta del av turism och rekreation i utomhusmiljöer.

Varför vill ni undersöka detta?
– Vi har sett att det saknas forskning inom detta område, och har dessutom märkt ett ökat intresse från de som arbetar praktiskt med frågor om tillgänglighet och naturturism bara under de senaste åren. Och just nu pågår många projekt i landets kommuner om att tillgängliggöra naturområden, som vi hoppas kunna samarbeta med och dra nytta av.

Hur ska ni göra?
– Vi kommer att samla in data genom enkäter till medlemmar i olika organisationer, som till exempel Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Förbundet unga rörelsehindrade och Synskadades Riksförbund. När resultaten är sammanställda kommer de att analyseras vid workshopar tillsammans med vår referensgrupp, som består av nyckelaktörer och experter från offentlig och privat verksamhet på både företags-, destinations-, regional och nationell nivå.

– Vi ska också undersöka några olika typer av destinationer, som fjällmiljöer i Jämtland Härjedalen. Där kommer vi att följa ett antal pågående projekt, bland annat arbetet med att skapa en nationalpark i Jämtland, där man tittar på tillgänglighetsfrågor och service. Vi kommer även studera hur man i Åre, som ju är en stor turistmagnet, arbetar med denna typ av frågor. Tillsammans med vår referensgrupp kommer vi att identifiera några destinationer i skogs- och kustområden att studera.

Vilken nytta kommer besöksnäringen att ha av projektet?
– Vi hoppas att projektet ska bidra till att svenska naturturistföretag kan stärka sin konkurrensförmåga. Ökad kunskap om behov och önskemål bland personer med olika funktionsnedsättningar och att identifiera goda exempel kan bidra till utveckling av helt nya tjänster och produkter. Vi ser att det behövs ett ökat samarbete mellan offentlig sektor och privata företag när det gäller ökad tillgänglighet, lärdomar vi drar i projektet kan bidra till detta. Projektet är också mitt i prick för att Sverige ska kunna nå FNs uppsatta mål om rättigheter för personer med funktionsvariationer.

Vilka är era utmaningar?
– En utmaning kommer att vara utformningen av enkäten. Vi måste vara synnerligen noga med etiska överväganden när vi ställer frågorna. En annan utmaning kommer att vara att är säga nej. Det är ett mycket stort intresse från många av att vara med i projektet, vilket är mycket kul, men vi har begränsat med tid.

Deltagande forskare och projektmedlemmar
Sandra Wall-Reinius, fil.dr. i kulturgeografi (projektledare), Dimitri Ioannides, prof. i kulturgeografi, Kristin Godtman Kling, doktorand i turismvetenskap och Sandra Wåger, kommunikatör.

Referensgrupp
Myndigheten för Delaktighet, organisationen Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet och Jämtland Härjedalen Turism. Referensgruppen kommer att utökas med företag, kommuner och andra offentliga aktörer inom turism, friluftsliv och naturmiljövård under projektets gång.

Mer information
Mer information och nyhetsbrev finns på projektets hemsida.

Publikationer knutna till projektet

Titel År Bild
BFUF Rapport #18
Naturligtvis – tillgänglig och inkluderande naturturism
2021
Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen – resultat från en studie om inkluderande naturturism och friluftsliv 2020
Enhancing Accessibility in Tourism & Outdoor Recreation 2020

Sandra Wall-Reinius

Projektledare

Sandra Wågner

Kommunikatör

Fakta om projektet

Projekt:
Tillgänglig och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter
Forskningsorganisation:
Mittuniversitetet/Etour
Projektledare:
Sandra Wall-Reinius
Medverkande:
Dimitri Ioannides, Kristin Godtman Kling och Sandra Wåger
Tidsperiod:
2019 feb – 2021 juli
Belopp:
1 400 000 kr

Video Title