Formalia

Bedömningskriterier
Sedan 2014 tillämpar BFUF samma bedömningskriterier som används i Horizon 2020.
Läs mer här:

Så här behandlas ansökan
När ansökningstiden gått ut gör BFUF en genomgång av samtliga ansökningar. Kompletta ansökningar som uppfyller grundläggande kriterier i utlysningen går vidare för bedömning av BFUFs vetenskapliga råd. Medlemmarna i det vetenskapliga rådet går igenom de godkända ansökningarna och anmäler eventuellt jäv. Därefter granskar de individuellt samtliga godkända ansökningar utifrån tre bedömningskriterier:
1) Excellens
2) Grad av genomslag/påverkan/inverkan (impact)
3) Implementering
Kriterierna betygsätts 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det högsta. Mer utförlig information om kriterier, betygsättning och trösklar finns här: Kriterier_bedomning_BFUF.
Vetenskapliga rådets individuella betygssättning sammanställs av BFUF som sedan rangordnar alla granskade ansökningar utefter den totala betygssättningen. Sammanställningen ligger till grund för det vetenskapliga rådets bedömningsmöte. Resultatet av mötet är en rekommendation till BFUFs styrelse. Rådet delar in sin rekommendation i tre kategorier:
1) ansökningar starkt rekommenderade att erhålla medel
2) kvalitetssäkrade ansökningar som kan finansieras i mån av tillgång på medel
3) ansökningar som ej bör prioriteras med medel i denna ansökningsomgång
Styrelsen tar del av rådets sammanställning och rekommendationer och fattar därefter beslut om finansiering.

Riktlinjer och policys för forskningsanslag
BFUF har antagit några policy och regler för de medel som avsätts till finansiering av forskningsprojekt. Detta avseende medlens användningsområden och storlek när det gäller medfinansiering, lönekostnadspålägg, samt lärosätens förvaltnings- och institutionspåslag.

Medfinansiering
Projekt med god medfinansiering kommer att prioriteras i bedömningen. Normalt kräver BFUF medfinansiering motsvarande minst 30% av det belopp som söks hos BFUF. Medfinansiering kan bestå av lärosätets egna direkta insatser i projektet eller annan aktörs direkta medel eller in-kind insatser. Förvaltnings- eller institutionspåslag eller andra indirekta konstnader kan ej räknas som medfinansiering. Medfinansiering i projektet ska tydligt kunna redovisas genom utdrag ur ekonomisystem eller motsvarande.

Lönekostnadspåslag
Lönekostnadspåslag uppgår till ca 50 procent, vilket inkludera sociala avgifter, avtalsförsäkring, etc.
Om doktorand/er deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar (eller deltar i kurser inom forskarutbildningen).

Förvaltnings- och institutionspåslag (avser universitet, högskolor och forskningsinstitut)
Förvaltnings- och institutionspåslag (oh-pålägg) uppgår till 20 procent. Påslaget beräknas på projektkostnaderna om inte särskilda omständigheter föreligger.

Hantering av jäv

Det grundläggande kravet vid bedömningen av ansökningarna är att ledamot i vetenskapliga rådet inte kan bedöma ansökningar som denne har ett eget intresse i, eller på annat sätt har en relation med den person som söker medel. Ledamot i vetenskapliga rådet som befinner sig i denna position där jäv kan förekomma, ska inte delta i bedömningsprocessen av den eller de ansökningar det gäller. Ett grundläggande krav på de personer verksamma i det vetenskapliga rådet är att deras arbete präglas av opartiskhet. Här finns ett stort ansvar hos den enskilde personen som deltar i det vetenskapliga rådet att själv anmäla då en jävsituation kan förekomma. BFUF tecknar avtal med medlemmarna i det vetenskapliga rådet beträffande sekretess och jäv.

Vid bedömning av jäv beaktas följande punkter:
– Saken angår ledamoten eller någon närstående till denne eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta för ledamoten eller denne närstående.
– Ledamoten är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution/avdelning som sökanden.
– Ledamoten har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden.