Start i samarbete mellan VINNOVA och besöksnäringen

BFUF bildades i december 2009 genom Visita – svensk besöksnäring (dåvarande SHR) och HRF (Hotell- och Restaurangfacket). Fondens bildande föregicks av en pilotfas där VINNOVA stöttade uppbyggnadsarbetet med kompetens och finansiering.

Bakgrunden var ett tänkt branschprogram för besöksnäringen som initierades 2006 av den dåvarande regeringen, avsikten var att ge branschen forsknings- och utvecklingsstöd liknande det som fanns i andra branscher. VINNOVA var den myndighet som hanterade forskningsdelen av programmet, och tog under 2006 kontakat med besöksnäringens parter, dåvarande SHR (nu Visita) och HRF för en diskussion om hur ett branschforskningsprogram skulle kunna genomföras.

Samarbetet mellan VINNOVA, SHR och HRF, omfattade i första skedet en analys och inventering av behov och utvecklingsområden i besöksnäringen, och ett beslut om att göra en satsning på en serie pilotprojekt för besöksnäringen. Syftet med pilotprojekten var att inventera ämnesområden för innovationer i besöksnäringen. Andra mål med pilotprogrammet var att skapa nätverk och bidra till kunskapsutbyte inom näringen och mellan näringen och aktörer inom FoU-området.

Utifrån diskussioner och inledningsvis cirka tio olika projketförslag startades fyra projekt: BYOS, Arbetstidsoptimering, Snö samt Siljansbygden. Från VINNOVAs sida tillkom ytterligare ett projekt, Arenautveckling.

Förberedelsearbetet pågick under 2007, projekten startade operativt i början av 2008 och har därefter löpt mellan ett och ett och halvt år. Samtliga projekt är i nuläget avslutade.

Läs mer om Besöksnäringens pilotprogram här.