BFUF – tio år av viktig besöksnäringsforskning

BFUF, som firade 10 år 2019, har sedan 2009 investerat totalt 80 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar nytta för besöksnäringen.

”Vi är stolta över BFUFs utveckling under de första tio åren. Fonden bildades 2009 med utgångspunkten i behovet av att synliggöra de utmaningar som besöksnäringen står inför. Besöksnäringen växer snabbt, sysselsätter tusentals människor. Många unga och nyanlända får sitt första jobb i vår bransch. Vi är en viktigt integrationsmotor, en viktig näring och en stor exportindustri. Samtidigt som besöksnäringen växer är den satt i förändring. Det som gällde igår gäller inte idag och kommer inte att gälla framöver. För att inte hamna efter måste vi alla, både företag och anställda utvecklas in takt med nya behov, ny teknik och ny kunskap.”

Ur BFUFs ordförande Thomas Sjöstrands (Visita) och vice ordförande Malin Ackholts (HRF) inledning vid BFUFs tioårsseminarium i april 2019.

Läs hela inledningen här.

Näringsministrar om BFUFs viktiga roll

– Finansieringen av projekten har varit fantastiskt viktigt för näringen, säger Maud Olofsson, ordförande Visita och tidigare näringsminister.

– Besöksnäringen är en nyckelsektor, vi behöver fortsätta att utveckla den, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

Se vår film och hör dessa och flera röster om forskning inom svensk besöksnäring här.

Startade med samarbete mellan VINNOVA och besöksnäringen

BFUF bildades i december 2009 genom Visita – svensk besöksnäring (dåvarande SHR) och HRF (Hotell- och Restaurangfacket). Fondens bildande föregicks av en pilotfas där VINNOVA stöttade uppbyggnadsarbetet med kompetens och finansiering.

Bakgrunden var ett tänkt branschprogram för besöksnäringen som initierades 2006 av den dåvarande regeringen, avsikten var att ge branschen forsknings- och utvecklingsstöd liknande det som fanns i andra branscher. VINNOVA var den myndighet som hanterade forskningsdelen av programmet, och tog under 2006 kontakat med besöksnäringens parter, dåvarande SHR (nu Visita) och HRF för en diskussion om hur ett branschforskningsprogram skulle kunna genomföras.

Samarbetet mellan VINNOVA, SHR och HRF, omfattade i första skedet en analys och inventering av behov och utvecklingsområden i besöksnäringen, och ett beslut om att göra en satsning på en serie pilotprojekt för besöksnäringen. Syftet med pilotprojekten var att inventera ämnesområden för innovationer i besöksnäringen. Andra mål med pilotprogrammet var att skapa nätverk och bidra till kunskapsutbyte inom näringen och mellan näringen och aktörer inom FoU-området.

Utifrån diskussioner och inledningsvis cirka tio olika projketförslag startades fyra projekt: BYOS, Arbetstidsoptimering, Snö samt Siljansbygden. Från VINNOVAs sida tillkom ytterligare ett projekt, Arenautveckling.

Förberedelsearbetet pågick under 2007, projekten startade operativt i början av 2008 och har därefter löpt mellan ett och ett och halvt år. Samtliga projekt är i nuläget avslutade.

Läs mer om Besöksnäringens pilotprogram här.